««« هــر چــی کــ دلــمــ بــخــواد »»»
هــمگــی بایــد بــخــندیمـــ ... اگــه نــخــندیمــ مـیگـنــدیــمــ
فقط محض خنده...

تصور کنین دخترا برن جبهه جنگ:

میشا: اون دشمن رو تیر بارون کن

نه حیفه خوشکله دلم نمیاد بکشمش؛ نمیخوام :|

دنیا: اون پسره رو بمبارون کن

نه شبیه رضا هس نمیتونم بکشمش :|

مهسا تفنگ ها رو پر کن

باشه؛یه لحظه وایسا موهامو ببندم :|

نیلو خشاب ها رو بیار

أه یه سوسک داره رو خشابا راه میره :|

شبنم اون پسره رو بکش

وای نه نمیتونم خون ببینم :|

سوزان هفتیرا رو پر کن

اه دیدین چی شد ناخنم شکست ! :D

بچه ها فردا میریم خط مقدم

دنیا: حالا من چی بپوشم؟اینا محض خنده بودنا وگر نه من خودم یه تنه همه رو حریفم

بعله

About
Design
Categories
Authors
Archive
Links
other
آمارگیر حرفه ای سایت

Online User
IranSkin go Up
"> تعداد بازدید ها: 16583