««« هــر چــی کــ دلــمــ بــخــواد »»»
هــمگــی بایــد بــخــندیمـــ ... اگــه نــخــندیمــ مـیگـنــدیــمــ
کامنت

دﺧــتره ﺍﺳـــﺘﺎﺗﻮﺱ ﺩﺍﺩﻩ :
دلم هوس هلو کرده


300 ﻫﺰﺍﺭ ﺗــــــــﺎ ﻻﯾﮏ ﺧـــﻮﺭﺩﻩ


3000 ﺗــــﺎ ﮐـــﺎﻣﻨﺖ ﮔﺮﻓﺘــــﻪ


ﯾﻪ ﺳـــﺮﯾـــﺎ ﻫﻢ ﭘــــﺎﯼ ﭘﺴﺖ جوﻥ ﺩﺍﺩﻥ !
ﯾﻪ ﺳـــﺮﯼ هم ﺍﺷﮏ ﺷـــﻮﻕ ﺭﯾـــﺨﺘﻦ !
ﺍﻭﻧـــﻮﺥ ﻣﻦ ﺍﯾــــﻦ ﺟـــﺎ مثلِ ﺷـــﺎﻃﺮ ﻧــﻭﻧﻮﺍ ﺗـــﻨﺪ ﺗﻨـــﺪ ﭘﺴﺖ ﻣﯿــﺰﺍﺭﻡ ﮐﺴــﯽ کامنت نمیذاره

About
Design
Categories
Authors
Archive
Links
other
آمارگیر حرفه ای سایت

Online User
IranSkin go Up
"> تعداد بازدید ها: 16583