««« هــر چــی کــ دلــمــ بــخــواد »»»
هــمگــی بایــد بــخــندیمـــ ... اگــه نــخــندیمــ مـیگـنــدیــمــ
ایران...

کور باش بانـــو..

 نگاه که میکنی٬ میگویند: نخ داد!

 عبوس باش بانـــو..

 لبخند که میزنی٬ میگویند: پا داد!

 لال باش بانـــو..

 حرف که میزنی٬ میگویند: جلوه فروخت!

 شاید اینجوری دست از سرتون بردارند...

 و نسل ما٬ نسلی ست که چادر هم تو را از شر چشم های ف.اح.ش.ه حفظ نمیکند!!!

  اینجا ایران است.. خودت را بپوشان! اینجا با نگاه ح.ام.ل.ه ات میکنند...About
Design
Categories
Authors
Archive
Links
other
آمارگیر حرفه ای سایت

Online User
IranSkin go Up
"> تعداد بازدید ها: 16583