««« هــر چــی کــ دلــمــ بــخــواد »»»
هــمگــی بایــد بــخــندیمـــ ... اگــه نــخــندیمــ مـیگـنــدیــمــ
کاش...

کاش دهخدا می دانست

دلتنگیاشک . فاصله . بی وفایی….

تعریفش فقط دو حرف است

تـــو

About
Design
Categories
Authors
Archive
Links
other
آمارگیر حرفه ای سایت

Online User
IranSkin go Up
"> تعداد بازدید ها: 16583