««« هــر چــی کــ دلــمــ بــخــواد »»»
هــمگــی بایــد بــخــندیمـــ ... اگــه نــخــندیمــ مـیگـنــدیــمــ
من دخترم...

o♥♂oمن از نسل لیلی ام...


o♥♂oمن از جنس شیرینم...


o♥♂oمن دخترم...


o♥♂oبا تمام حساسیت های دخترانه ام...


o♥♂oبا تلنگری بارانی میشوم...


o♥♂oبا جمله ای رام میشوم...


o♥♂oبا کلمه ای عاشق میشوم...


o♥♂oبا فریادی میشکنم...


o♥♂oبا پشت کردنی ویران میشوم...


o♥♂oب راحتی وابسته میشوم...


o♥♂oبا پیروزی به اوج میرسم...


o♥♂oهنوز هم با عروسکهایم حرف میزنم...


o♥♂oهنوزم هم برایشان لالایی میخوانم...


o♥♂oهنوزم هم با مدادرنگی خانه رویاهایم را به تصویر میکشم...


o♥♂oمن دخترم...


o♥♂oپر از راز...


o♥♂oهرگز مرا نخواهی دانست...


o♥♂oهرگز سرچشمه اشکهایم را نمی یابی...


o♥♂oهرگز مرا نمیفهمی...


o♥♂oمگر از نسلم باشی...


o♥♂oمگر از جنسم باشی...